Redaksjonshåndbok for tekstualitet.no

Her er redaksjonshåndboka. Tekstualitetno. Det er Inga Gullhav som har skrevet  denne manualen.

Innledning

Om manualen

Denne manualen skal synliggjøre prosessen med å lage et nettmagasin fra a til å. Den skal gjøre det mulig å kikke tilbake i prosessene som er gjort, samtidig som manualen skal ha en fremtidsrettet profil. Det er et ønske at Tekstualitet.no skal bli et levende nettsted. Dersom andre skal overta det tekniske og det redaksjonelle arbeidet med magasinet, er det et mål at denne manualen skal være en støtte i disse prosessene.

Manualens begrensning

Det er viktig å ta hensyn til at dette er et utviklingsarbeid, hvor et av målene faktisk har vært å lage et nettmagasin. Prosessen har vært forholdsvis induktiv, preget av læring gjennom å gjøre. I noen grad en hermeneutisk prosess mellom hva en ønsker og hva som er mulig. Manualen kan sees som er prosessdokument som kan endres og oppdateres.

Begrepsavklaring

Et magasin er i følge ordnett.no et tidskrift eller et ukeblad med et bestemt emneområde, rettet mot en bestemt lesegruppe. Når magasinet er trykket, er innholdet fastsatt, og man må gi ut et nytt magasin dersom noe skal kommenteres.

Nettutgaven er en blogg, i utgangspunktet ikke er noe annet enn dagbok på nettet, det vil si tekster som forfatteren eller bloggeren ordner kronologisk. Tekstene i en blogg kan være fra korte meddelelser til lengre artikler eller meningsytringer. Men det er tre vesentlige ting en blogg har i tillegg:

1.       Den er tilgjengelig for alle, ligger åpen og kan kommenteres av alle.

2.       Kommentarene blir straks en del av teksten, og bloggen blir da mer enn en dagbok, da den blir offentlig og inviterer andre til å delta.

3.       Det tredje er de egenskaper som ligger i selve programvarens mekanismer som gjør det  er mulig å knytte sammen ulike blogger over internett, en blogg er dermed en del av et tekstunivers (Trond Andreassen, 2006).

www – Forkortelsen WWW betyr world wide web og har vært forsøkt lansert med flere ulike norske betegnelser. Verdensveven er et av dem, men i det daglig brukes mest nettet.

Nettmagasin – Noen publikasjoner kommer bare ut på nettet. I forhold til papirpublikasjoner kan de oppdateres oftere, og utgiveren slipper kostnader til trykking og distribusjon. Inntektene må imidlertid oftest baseres på reklame, ettersom det er vanskelig å få abonnenter til papirløse publikasjoner.

Historien til Tekstualitet.no

Prosessen med nettmagasinet startet i januar 2008. Redaksjonen var opprinnelig fem medlemmer, men to trakk seg veldig tidlig i prosessen. Tilbake var tre studenter fra HIVE. Uken før ferdigstillelse av nettstedet er det klart at redaksjonen har bestått av masterstudent Inga Gullhav som redaktør og illustratør og Tonje Berg-Dawson som redaksjonsmedlem,

Ommund Vareberg som optimistisk og kreativ vevmester med veiledning og ansvar for programmering og tilpasning av malen Aperio i WordPress.com.

Tekstualitet eies av Høgskolen i vestfold, og målet er at det drives videre av nye studenter.

Tekstualitet på nett?

Internett er et samkjøringsnett av datamaskiner kalt vertsmaskiner. Disse utveksler informasjon på digital form via et overføringsnett. Internett er utviklet av det amerikanske forsvaret og bli i 1970 – 80 årene videreutviklet til et internasjonalt akademisk nett. I 2006 regner man med 260 millioner brukere (Andreassen, 2006), og 2006 er allerede lenge siden.

Forlagene har og er fortsatt reservert for å gi ut litteratur på nett, og dette handler mye om rettigheter og økonomi. Man tenke seg at Tekstualitet kan fungere som en omvendt smeltedigel, der forlagsredaktører kan oppdage nye faglittereære stemmer fordi de er publisert på nett. Tekstualitet er i utgangspunktet ikke laget for å tjene penger. Inntekter av for eksempel reklame er ikke vurdert.

Mål og målgruppe, Tekstualitet.no  til hvem?

Mål for Tekstualitet.no er å publisere unge norske litterære stemmer. Nettmagasinet skal på samme måte som papirutgaven være en publikasjon for litterære og samfunnsengasjerte tekster. Ideen er at om man lar hundre blomster blomstre, kan lyset faller på noen nye, vakre litterære stemmer som har stått i skyggen av store, mørke grantrær alt for lenge. Om lesegruppen og forfattergruppen er den samme, slik vi hypotetisk antar, vil muligheter for interaktivitet være stor. Målet er å inspirere skribenter til å respondere på tekster. På den måten kan Tekstualitet.no bli et lavterskeltilbud for faglitterære forfattere som ønsker å publisere samfunnsengasjerte tekster.

Hvem er Teksualitets lesere?  Er forfattere og lesere to sider av samme sak?Bladet retter seg mot faglitterære forfattere og sier at de er et magasin for litterære og samfunnsengasjerte lesere. Jeg er ikke kjent med om det er gjort noen leserundersøkelser for å finne ut hvem leseren er om leseren er den man tror? I nr.1/2006 kommer det frem at målgruppen er faglitterære forfattere som skriver i ulike sjangere. Er leserne og forfatterne de samme personene?

Tekstualitet.no har også som mål å få frem nye litterære stemmer, og tar utgangspunkt i miljøet rundt master i faglitterær skriving ved høgskolen i Vestfold. Det er i følge Lisbeth Thorlacius (2004) fem sentrale elementer som man bør ha et bevisst forhold til: Den faktiske avsender, den underforståtte avsender, selve produktet, den underforståtte mottaker og den egentlig mottaker.

Den faktiske avsender kan analyseres ut i fra selve produktet, og der vil et våkent øye se at tekstene består av ulike forfattere med ulike fartstid og produksjon bak seg. Tema språk og forførelse er en rød tråd, men denne tråden gjør mange kreative krumspring. Den implisitte avsender er det som kommer til uttrykk i websidens språkbruk, design, fonter og fargevalg. Dette er en ekspressiv funksjon som helt klart gir uttrykk for avsenders følelser, holdninger og ideer. Om det er samsvar mellom den implisitte og den faktiske avsender kan sikker diskuteres, men det er helt klart at redaktøren og webdesigner har funnet tonen når det gjelder utrykk. Med bakgrunn fra vev og tekstil var dette et lykkelig samarbeid. Det kan jo være at det kan generere en annen målgruppe. Valg av farger, utforming av illustrasjoner, estetisk uttrykk sier også mye om redaksjonens visjon.

Hvordan mottaker opplever dette kan kun avdekkes i mottakerundersøkelser. Det er tre ting som er sentralt, det ene er om det er samsvar mellom designeren og leserens smak, det andre er om designet appellerer til leseren eller om designet appellerer til leseren på en annen måte enn utgiver er klar over, og det tredje er om leseren faktisk opplever avsky og vemmelse for noe ved teksten eller bildene på nettsiden. Hvordan leseren opplever sidene kan kun avsløres ved å gjøre en undersøkelse, og en slik undersøkelse har ikke vært gjort. Med en bloggs muligheter for interaktivitet, kan det være en god idé å gjøre en slik brukerundersøkelse. Da kan man finne ut om hypotesen forfatter og leser, to sider av samme sak, har noe for seg.

Evaluering

På samme måte som en brukerundersøkelse kan gi redaksjonen tips om hvem leseren er, vil en evaluering av STEMMER.no etter en tid, være på sin plass. Den enkelte del og de ulikes rolle i prosjektet fra idé til ferdig produkt, må evalueres. Det bør også gjøres en evaluering av STEMMER.no med utgangspunkt i om det faglige innholdet holder et høyt nok nivå, og om man har nådd publikasjonens mål. Leserrespons i form av kommentarer vil være nyttig i en slik evaluering. Kanskje er det en god idé å få respons av deltakerne på det faglitterære symposium under lanseringen?

Generelt om WEB

World Wide Web er den engelske betegnelsen på det globale informasjonsrommet som gjør tekstdokumenter, bilder, multimedia og mange andre typer informasjon tilgjengelig over internett. STEMMER.no er da en måte å spre faglitterære tekster ut i den store verdensveven, der den største begrensningen er det norske språket.

Kravet til tilgjenglighet og funksjonalitet er økende, og redaksjonen må både ta hensyn til erfarne og uerfarne brukere. Mediet er dynamisk og under forandring. Det er i oppbyggingen av nettstedet forsøkt å tenke langsiktig og brukerorientert, slik at nettstedet også skal ha funksjonalitet om flere hundre tekster skal publiseres. Navigasjon og linker er forsøkt logisk bygd opp, fra et brukerperspektiv. Det bør legges en plan for endringer på bakgrunn av tilbakemeldninger og erfaringer. Tekstualitet.no er også basert på en WordPress mal som er under utvikling. Vi har for eksempel generert en linket liste til forfattere, mens det er kommet signaler om at det vil bli opprettet en widget som vil gjøre dette automatisk. Dette kan føre til endringer, dersom man velger å benytte seg av denne widgeten.

Organsiering

I utvikling av stemmer har følgende personer hatt ulike funksjoner eller roller

Kommentarer
Prosjektgruppa Tekstualitet.no Inga Gullhav, Kristin Eriksen, Tonje Berg-Dawson, Peter Koren, Unn Christensen, Tine Kolstad, Merete Morken Andersen og Ommund C. Vareberg, forfall Randi Solerød.
Redaksjonen Inga Gullhav (redaktør) og Tonje Berg-Dawson (redaksjon) samt Merete Berg Toreg (grafiske illustrasjoner)
Ressurspersoner Ommund C.Vareberg (vevmester) – programmerer, inspirasjonskilde og samarbeidspartener på web-utvikling, samt Merete Morken Andersen som har hatt tro på prosjektet.
Bidragsytere Cecilie Tanderø, Gudrun Gulldahl, Iben Brinch Jørgensen, Jon-Roar Bjørkvold, Norunn Askeland, Peter Koren, Triztan Vindtorn, Merete Morken Andersen, Elisabeth Beanca Halvorsen, Tonje Berg-Dawson og Inga Gullhav.

Ansvarlig for Tekstualitet.no

Den som er ansvarlig redaktør for Tekstualitet.no har det overordnete ansvaret for nettmagasinet. Det innebærer å lede redaksjonen, ta avgjørelser av faglig og praktisk karakter som angår websiden i forhold til innhold, utseende og funksjon.

Myndighet Beslutte hovedstukturer, utarbeide retningslinjer og rutiner for publisering, samarbeid med vevmester og ta beslutninger innenfor de gjeldende tekniske rammer som til en hver tid
Ansvar Innhold, design og struktur, kvalitetssikting, periodisk revisjon, lage brukerstatistikker, planlegge videre utvikling og opplæring
Hovedoppgave Løpende oppdatering, vedlikehold, kvalitetssikring og lenkesjekk, evaluering, brukerstøtte og analyse og tolkning av bruken aTekstualitetv .no

Vevmester

Systemansvarlig er ansvarlig for at driften av nettstedet ivaretas på en god måte i forhold til brukerne, ha kontakt med wordPress som er leverandør av malen, og videreutvikle nettsiden innenfor de gjeldende tekniske rammer.

Myndighet Bidra med tekniske løsninger som fremmer brukervennlighetene for Tekstualitet.no og dokumentere tekniske spesifikasjoner i utvikling og endring i nettstedet løpende.
Ansvar Teknisk drift og vedlikehold
Hovedoppgave Ansvar for tekniske løsninger, videreutvikle publiseringsløsninger, holde seg oppdatert om endringer og nye muligheter i WordPress, være en kontaktperson for tekniske spørsmål og veilede redaksjonen og være en kontaktperson mellom redaksjonen og WordPress

Vevredaktør

Vevredaktør er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av Tekstualitet.no i samarbeid med redaksjonen.

Myndighet Beslutte hva som skal publiseres til en hver tid innefor rammene av struktur og retningslinjer.Beslutte designløsninger innefor gitte rammer
Ansvar Være ansvarlig for et inspirerende samarbeidsmiljø for alle involverte samarbeidspartnere Tekstualiteti .no.Være tekstprodusent og oppdatere informasjon og sider løpende.
Hovedoppgave Oppdatering aTekstualitetv .no løpende, det gjelder hovedsider, målsider og listesider. Følge med på blogginnlegg og kommentarer, samt fjerne innlegg som ikke passer inn i STEMMER.no sine mål for publisering. Samarbeide med bidragsyterer, samt redaksjonene av STEMMER, papirutgaven. Søke stønad, midler til drift og utvikling, samt ta initiativ til mulig samarbeidsprosjekter.

Publiseringsprosessen

Planlegging, utvikling og publisering av Tekstualitet.no er en prosess som innebærer ulike aktiviteter. Her er en skisse over prosessene men kommentarer.

Planlegging
Avgrensning av stoff i forhold til relevans og idé. Dette var ikke en stor oppgave i planleggingen, da bidragsyterne var få og godt informert om idé og tema for Tekstualitet.no.
Kilder. Alt som legges ut på nettet må ha godkjenning fra forfatter av teksten.
Rettigheter. Det publiseres kun bilder og annet materiell som vi har opphavsrettigheter til. Det er mulig at dette bør loggføres av juridiske hensyn. Det er ikke utviklet rutiner for dette.
Ansvar. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for publisering, og feil og mangler bør snarest fjerneste frTekstualiteta .no.
Kostnad. Valg av internett og wordpress som publiseringskanal er også gjort i forhold til et økonomisk aspekt. Det er lite penger i prosjektet som er et utviklingsprosjekt bygget på idealisme. Reklame eller annen sponsorinntekt må nøye vurderes i forhold til publikasjonens visjon.
Sporbarhet. Tekster som legges ut er linket både til forfatterens nettside og i forhold til aktuelle publiserte tekster på Tekstualitet.no.
Utvikling
Utvikling. Det har foregått innsamling og utvikling av tekster til STEMMER.no gjennom våren 2008. Dette er en kontinuerlig prosess hvor formålet er at Tekstualitet.no blir en blogg i stadig endring.
Alt som legges ut godkjennes av redaktøren før publisering.
Redaktøren er ansvarlig for teknisk bearbeiding med hensyn på redigering og layout, samt bearbeidelse for elektronisk publisering.

Publisering Integrasjon. Innholdets kontekst, illustrasjonsmateriale, lenker og referanser må verifiseres og utprøves før publisering.
Formatering. Det må taes hensyn til grafisk design og visuelle effekter- Bilder som skal brukes på blogg-forsiden må har et format på minimum 456 pixler x 300 pixler, mens fanen har en dimensjon på over 1100 pixler x 300 pixler. Det er valgt fonter av VERDANA som brukes slik de ligge i malen til WordPress, bortsett fra noen overskrifter vi har manipulert og gjort litt mindre. En del tekst er oversatt til norsk.
Annonsering. Bidragsytere får linker til egne nettsider. Vi offentliggjør ikke e-postadresser. Sidene innholder ikke kommersielle annonser.
Indeksering. WordPressmalen har en egen søkefunksjon som er aktivisert på alle sidene unntatt forsiden. Høyre side på alle sidene har et navigasjonstre hvor man kan kan klikke seg inn til en liste med tekster som er ordnet etter tema, eller forfatter. Det finnes også lister for stikkord som har en slags skyfunksjon hvor skriften øker ettersom stikkordet eller emneordet er mye brukt.
Kvalitetskontroll. Før publisering er det viktig at alle sider, linker og ulike funksjoner fungerer etter intensjonen.
Vedlikehold Oppdatering og løpende vedlikehold av sidene. Dette må vi legge en plan for og sikre kontinuitet, dersom andre skal inn å delta i redaksjonen.
Feil og mangler må korrigeres fortløpende.
Foreldelse Sletting av utdatert informasjon bør systematiseres, og man kan ha frister for jevnlige revisjoner.
Arkivering. Tekster som legges ut på Tekstualitet.no Blir automatisk flyttet til arkiv og gruppert etter dato, slik at de er søkbare. De vil også hele tiden være søkbare på nettsiden. Redaksjonen kan bestemme at disse datoene skal endres, og på den måten kan datoen manipuleres. Arkivet ligger på webhotellet til WordPress. Tekster som taes ut og fjernes fra arkivet bør får rutiner på hvordan de skal håndteres.

Tidsforbruk , publisering og lansering.

Det er vanskelig å fastsette hvor mye tid som er gått med til planlegging, utvikling og publisering av Tekstualitet.no. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom fem masterstudenter som etter hvert viste seg å være to. Hva det vil kreve av tid for vedlikehold og drifting av Tekstualitet.no avhenger av respons og aktivitet og personlig initiativ.

Det er planlagt lansering av Tekstualitet.no 06.06.08. Det er ikke lagt planer for videre drift, bortsett fra det faktum at redaktøren har fått et barn som hun ikke uten videre vil kaste ut med badevannet. Inspirasjonen til å jobbe videre avhenger også mye av responsen på tilbakemeldingen av dette nettmagasinet.

Markedsføring

Tekstualitet.no vil bli markedsført internt via Høgskolen i Vestfolds kontakter i litterære kretser- vi håper også at støttespillere og bidragsytere vil informere gjennom sine kontakter. Via Internett tenker vi oss at det vil dannes en verdensvev av informasjonslinjer mellom lesere som er interessert i litterære og samfunnsengasjerte tekster på norsk og nynorsk, slik at markedsføringen blir omfattende og kostnadsfri. Tekstualitet.no skal være gratis og ikke passordbeskyttet, for å sikre at den blir lest. Vi ønsker ikke betalende abonnenter, men aktive bloggere som gir skriftlig respons på tekster og kan utvikle et interaktivt nettsted for faglitterære forfattere.

Tekstualitet.no registreres i de vanligste søkemaskiner, som Google, Kvasir, Alta Vista etc.  Det bør nedtegnes i denne manualen hvilke søkemoter som er valgt.

Plassering av lenker og redaksjonell omtale

Lenker og redaksjonell omtale er plassert med linker i navigasjonstreet til høyre på alle sidene unntatt forsiden.

Det vil være linker til redaksjonen, samt andre relevante samarbeidspartnere som høgskoler eller forfatterforeninger. Ved lansering må man sørge for redaksjonell omtale av Tekstualitet.no i aviser og tidsskrifter, som er en rimelig og enkel markedsføring.

Retningslinjer for publisering

De fleste som skriver har lite erfaring fra nettskriving, men overfører sine erfaringer direkte. Det er noen sentrale momenter som må taes hensyn til. En nettleser er urolig, rastløs og faller fort fra og han må oppleve læring, underholdning, handling og muligheter for respons. Norsk språkråd har ti tips ved skriving for nett:

1.       Vær konsis, reduser tekstmengden med 50% før den publiseres. Start alltid med et sammendrag.

2.       Begynn med det viktigste og bruk undertitler

3.       Bryt teksten. Hvert avsnitt må ikke innholde mer enn hundre ord og kun innholde et tema

4.       Bruk overskrifter og mellomtitler, vær bevisst på første ord i avsnitt. Søkemotorene legge ekstra vekt på overskrifter.

5.       Bruk fet skrift for viktig ord og setninger.

6.       Bruk punktlister, det reduserer tekstmengden.

7.       Vær bevisst bruken av lenker, de er forstyrrende, bruk meningsfulle titler på lenkene, og lag heller en lenkeliste til slutt i dokumentet.

8.       Vedlegg lange artikler slik at leseren kan skrive dem ut.

9.       Bruk stavekontroll og korrekturlesing før publisering.

10.    Skap interesse ved å bruke e-postadresse for å nå dine lesere, men ikke overdriv bruken av epost.

Språk og språknorm

Tekstualitet.no er primært en nettside som har til formål å utgi norske og nynorske tekster. Da dette er en stor begrensing i verdensveven, bør redaksjonen ta stilling til tekster på andre språk, og linker til stoff på andre språk. Jamfør diskusjonen om norsk eller engelsk som forskningsspråk i de akademiske miljøer, bør STEMMER.no ha et bevisst forhold til dette.

Historikk

De grafiske illustrasjonene er utformet av designer Merete Berg Toreg. Det skal bære i seg noe av det estiske uttrykket til gamle Tekstualitet. Bildet øverst er den første skisse fra februar 08, mens bildet under er bilde av siden slik den så ut 20.05.08. Vi gikk bort fra fargede overskrifter, og valgte å forholde oss til svart skrift som Aperio har i sin mal. Her er noen større endringer:

Logoen eller fanen ble endret fra 362 x 240 pixler, til 918 x 154 pixler. Denne størrelsen går igjen på alle sidene, unntatt noen sider som blir litt annerledes i Explorer enn i Firefox.

Bunnteksten endres og de tilføres en linje om at siden leses best i Firefox, med en link til å laste dette programmet ned.

Bloggmalen får flyttet navigasjonstreet helt til høyre, slik at den flukter med logoen. Tekstfeltet i midten ble utvidet tilsvarende.

Fontene endres Fra Times New Roman til Verdana. Overskriften i bloggsiden reduseres noe.

Linken som setter dato øverst i bildet på forsiden blir fjernet men vi beholder den på de andre sidene.

Teksten er oversatt til norsk på de fleste steder.

Illustrasjonene har et format på 456 pixler i bredden og 300 i høyden for å passe inn i malen Aperio WordPress.com.

Brukermanual for STEMMER.no

Forsiden: Logoen er fast. Se toppteksten i dette dokumentet. Det kan implanteres en grå smal boks mellom logoen og resten av boksene i samme bredde som logoen, med linker tilsvarende navigasjonstreet. Dette har vært vanskelig å få til rent teknisk. De syv boksene som vises på forsiden er de syv siste bloggtekstene på nettstedet. Disse datoene kan manipuleres, slik at redaksjonen kan velge hvilke sider som skal komme opp og i hvilke rekkefølge. Leseren kommer til den siden ved å klikke på boksen på forsiden, musepekeren aktiverer skrivefeltet og farger dette orange. Man kan klikke på bildet eller på teksten for å komme videre. Forsidens utseende styres dermed av bloggsidenes oppbygging. Minst fire av innleggene skal til enhver tid bruke illustrasjoner fra designmalen.

Bloggsiden er den siden du kommer til etter første kilkk. Den består av fanen øverst, et grått navigasjonsfelt til høyre som forteller leseren hvilke kategori siden tilhører, en boks med bilde og underlinker til forfatter, kategori og stikkord, et midtfelt til teksten og et høyrefelt som er navigasjonstreet som går igjen på alle sidene unntatt forsiden. Det høyre feltet genereres automatisk av widget som er valgt, søkefunksjon, kategori, tags og sider. Kategori er oversatt til innhold, tags har fått betegnelsen stikkord. Når man logger seg inn som administrator kan man opprette et nytt innlegg. Man klikker da på edit i venstre kolonne og kommer til denne siden:

Det er på denne siden STEMMER.no administreres, men her er en smakebit på hvordan du går frem for å administrere nettsiden, altså kun en smakebit.


Skriv et innlegg er det du skal gjøre når du legger inn en ny tekst. Tittelen skal være i store bokstaver. Helst ikke for lang, da den tar mye av bildet på forsiden. Vanligvis mottar du en tekst i Wordformat. Merk teksten du skal sette inn og trykke på W-ikon i menyen. Det kommer da opp en rute som du limer inn teksten i ved å bruke funksjonstastene ctrl + V, du klikker deretter OK og har teksten inne. her kan du også laste inn bilder ved å klikke på Legg til media og følge instruksjonene for opplasting av medieelementer til mediebibliotek. De nødvendige malene til illustrasjonene ligger lagret her. Til venstre i linje to er en rubrikk som heter format. Det er her du legger inn overskrifter og regulerer skriftstørrelsen. Når du redigerer kan de være greit å trykke på denne knappen som gir deg mulighet til å jobbe i et større vindu. Du kommer tilbake til denne siden ved å klikke på det samme ikonet en gang til. For å få mindre tekst på forsiden kan det være smart å legge inn et tekstbrudd. Redaktøren bør ellers forholde seg til normer for publisering på nett, og å lage overskrifter som bryter avsnitt på mer enn hundre ord. Det anbefales å legg inn en tekst i utdrag under avanserte innstillinger litt lenger ned på siden, da er det den teksten som genereres på forsiden, husk at også denne teksten bør være kort. Når teksten er ferdig lagres den, og du kan publisere når du ønsker det, publiseringen styres av datoen som automatisk settes til publiseringsdatoen, men denne kan du manipulerer ved å sette en ny tid.

Stikkord er det samme som tags og genererer en liste i høyre kolonne. Her kan man være kreativ å lage et eller to stikkord til hver tekst. Kategorier velges fra denne listen, og kan utvides. Alle tekstene må tilhøre en kategori, da dette genererer innholdslista. Det er også mulighet til å legge inn et passord. Manualen tar ikke stilling til buk av passord, her må redaktøren utvise skjønn. Under utvikling av siden har vi valgt å passordbeskytte alle tekstene.

For å få lagt inn et bilde som kommer inn i malen og vises på forsiden, må man gjøre følgende:

Last opp bildet eller illustrasjonen i mediebiblioteket. Klikk på sett inn mediet øverst på menyen hvor du setter inn tekst. Finn det aktuelle bildet og klikk på det. Nederst, under tittel og undertekst, ser du at det står Lenke URL. Klikk i den og merk med ctrl + C, og klikk deg deretter ut av dokumentet og tilbake til vinduet hvor det står legg til nytt tilpasset felt. I feltet til venstre hvor det står velg velger du post-image, det midtre feltet lar du stå tomt og i feltet som har betegnelsen verdi lsetter du pila og trykker ctrl+V. Da limes det inn en lenke til bildets URL-adresse. Klikk deretter på  legg til tilpasset felt og deretter klikker du på lagre og publiser. Ved å klikke deg inn på se side øverst på siden, ser du om linkingen fungerer.

I feltet hvor det står utdrag, skriver du en kort, fengende tekst med journalistisk snert. Det er denne teksten som vises på forsiden sammen med overskriften.

Øverst på denne siden ligger det også linker til ulike innstillinger. En som er viktig er brukere, der forfattere registreres med link til tekstene de har i STEMMER.no og link til deres nettsider. Dette må gjøres manuelt, men det ventes etter hvert en widget som har denne funksjonen.  Opplasting av bilder inn i teksten er mye enklere, da man klikker på sett inn media øverst i menyen og følger instruksjonen. Funksjonen minjatyrbilde er grei å bruke da den genererer et lite bilde i teksten. Når bildet er lagt inn i teksten, kan du klikke på det og velge høyrestilt, venstrestilt eller midtstilt og dermed kan du velge hvor bildet skal plasseres.

Smarte ting å være klar over!

1.       Bilder som innholder Æ, Ø eller Å i navnet lar seg ikke laste opp!

2.       Bildene må ha et minste mål på 456 x 300 pixler for å passe inn i malen aperio.

3.       Dersom du jobber i nettleseren Explorer får du muligens problemer med å laste opp bilder, da du ikke finner URL-adressen. Nederst på sidene har vi derfor lagt en link til Mozilla, som et er gratis program. Bruk dette.

4.       I Explorer er det noen sider på STEMMER.no som åpnes med en sammentrykket fane. Det har vi til nå ikke klart å gjøre noe med.

5.       Gratisprogrammet PhotoFiltre er svært enkelt å bruke når du skal tilpasse bilder i pixler.

6.       Wisdom-soft ScreenHunter 5.0 free er også et smart hjelpemiddel hvor en kan gå inn å ta bilde av skjermen. Det er også fint å mple størrelse på illustrasjoner og bilder.


Bruka av interne og eksterne lenker

Det brukes interne lenker i programmet for å linke til lister over tekster fra samme forfatter, eller lister over tekster i samme kategori. Det anvendes eksterne linker i forhold til bidragsyternes nettsteder.

Kommentarer

I bunnen av hver tekst er det en kommentarboks. Dersom et innlegg har fått en kommentar, vil dette bli synlig i boksen med informasjon på venstre side på bloggsiden. Redaktøren må godkjenne personen som legger inn en kommentar som seriøs, og når personen først er godkjent, blir kommentarene publisert automatisk, i det forfatteren regnes som seriøs.

Vevstatisstikk

Malen har ikke en egen widget for bloggstatistikk. Dette kunne vært interessant å ha en side hvor det står antall treff.

Konklusjon

En manual for et nettsted er et omfattende arbeid, dette arbeidet belyser noe av prosessen fra idé til nettversjon. Den innholder en beskrivelse av prosessen, samt nyttige knep og tips om hvordan man bør gå frem. Prosessen innholder faglige begrunnelser fra relevant faglig litteratur, og tar utgangspunkt i NORSK SPRÅKRÅDS internettmanual, samt artikler av fra pensum til modulen i formidling og forleggeri. Denne manualen revideres etter behov, og er ment som starthjelp til nye redaksjonsmedarbeidere. Prosessen med å lage dette nettstedet handler mye om å lære mens man handler, kreativitet og testing har ofte gitt uante muligheter og ny oppdagelser som har gjort arbeidet krevende og engasjerende.

Reklamer